Senior Remote Ruby on Rails Developer at Nua Solutions

ruby-on-railsjavascripthtmlcss
Published 15 days ago

O firmie

W Nua Soutions dostarczamy oprogramowanie dla lekarzy, klinik oraz szpitali aby wspomóc komunikacj, diagnostyk oraz leczenie online. Nasze rozwizania pozwalaj leczy pacjentów w bezpieczny sposób. 

Chcielibymy przy pomocy technologii, zoptymalizowa komunikacj na linii pacjent - lekarz. Dziki temu lekarze mogliby pracowa wydajniej, z korzyci dla pacjenta.

Nasza firma powikszya si dwukrotnie w cigu ostatnich 3 lat i spodziewamy si dalszego wzrostu w najbliszych latach.

Poszukujemy osób, które s zainteresowane tworzeniem oprogramowania, majcego realny wpyw na ludzkie ycie oraz aktualnie uywanego przez ponad pó miliona osób na wiecie.

Nasze wymagania

Zdecydowania wikszo naszego zespou pracuje zdalnie i dlatego preferujemy taki model wspópracy. Firma ulokowana jest w Irlandii wymagamy w takim wypadku codziennej dostpnoci pomidzy 10 a 16 czasu irlandzkiego (11 a 17 czasu polskiego).

Szukamy osób, które • Maj conajmniej 5 lat komercyjnego dowiadczenia w Ruby on Rails

 • Posiadaj bardzo dobr wiedz z zakresu HTML / CSS oraz Javascript

 • Potrafi pisa zaawansowane oraz wydajne zapytania SQL

 • Maj wicej ni bazow wiedz z systemu Linux

 • S tzw. “full-stack” programistami - potrafi dostarczy rozwizanie z ma pomoc innych programistów

 • Znaj koncepcje i uywaj programowania obiektowego

 • Rozumiej, i automatyczne testy s bardzo istotne i takie pisz

 • Potrafi doskonale komunikowa si w jzyku angielskim

 • Bd dostpne pomidzy 10 a 16 czasu irlandzkiego
Bonus jeli posiadasz dowiadczenie w której z poniszych technologii • Azure

 • Dowiadczenie w DevOps - np. Ansible

 • Turbolinks
Twoje obowizki • Wspópraca z Product Ownerem, dostarczajc nowe funkcjonalnoci

 • Naprawy bdów w aktualnych aplikacjach

 • Pisanie testów

 • Manualne testowanie dostarczonych funkcjonalnoci na serwerach przed-produkcyjnych

Apply
👉 Please reference you found the job on Remote People as thank you to us, this helps us get more companies to post here!
When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply.

Are you hiring ?

Post a Job Offer

And reach thousands of people that are willing to work for you

POST A JOB OFFER
now
FREE